CFP last date
20 May 2024
Volume 96

Number 22

Authors: Priya Chakraborty , Indu Kashyap
Authors: M. V. Kishore , G. Pandit Samuel , N. Aditya Sundar , M. Enayath Ali , Y. Lalitha Varma
Authors: Disha Suru , Sunil Karamchandani
Authors: K. L. Priyanka , Sujatha Ravichandran , N. Venkatram
Authors: Shreenath Acharya , Aureen Gomes , Deepthi Suvarna , Tania Paulson , Vishrutha
Authors: Zakaria Itahriouan , Noura Aknin , Anouar Abtoy , Kamal Eddine El Kadiri