CFP last date
22 April 2024
Volume 157

Number 2

Authors: Hema Krishnan , M. Sudheep Elayidom , T. Santhanakrishnan
Authors: Vasudha Roy , Md Imran Alam , Md. Shamsher Alam
Authors: Kayode A. Akintoye , M. Rahim M. Shafry , Abdul Hanan Abdullah
Authors: Jaydevsinh B. Vala , Hiren V. Mer
Authors: Sonali P. Kshirsagar , Priyanka H. Mantala , Gayatri D. Parjane , Kalyani G. Teke
Authors: A. Gayathri , G. Chenchamma , K. V. V. Kumar