CFP last date
22 April 2024
Volume 149

Number 10

Authors: Priyanka Saxena , Prabal Bhatnagar , Umesh Gupta
Authors: Sanket Thakare , Ashwini Patil , Ashraf Siddiqui
Authors: Selma Yahiya Adam , Adil Yousif , Mohammed Bakri Bashir
Authors: Prachi Dewan , Rekha Vig , Neeraj Shukla , B. K. Das
Authors: Fatehjeet Kaur Chopra , Rekha Bhatia