CFP last date
20 May 2024
Volume 141

Number 11

Authors: Muhammad Fairuz Abd Rauf , Mohd Fahmi Mohamad Amran , Suziyanti Marjudi , Nur Amlya Abd Majid
Authors: Meenu Singh , Priyanka Goyal , Ajeet Kumar Yadav
Authors: Shivendra Kumar Sharma , Bhavana P. Shrivastava
Authors: Shivangi Shekhar , Umesh Kumar
Authors: Snehal A. Patil , Sonal K. Jagtap
Authors: Mustafa B. Abdulmelik , Turki K. Hassan