CFP last date
20 March 2024

Volume 140

Authors: Shivangi Katiyar , Devendra Prasad
Authors: Abhinandan Goswami , Srikanta Dash , Yang Saring
Authors: Md. Shahnawaz Shaikh , Ankita Choudhry , Rakhi Wadhwani
Authors: Marwa I.M. Obayya , Nihal F.F. Areed , Abdulhadi Omar Abdulhadi
Authors: G.L. Prajapati , Abhijeet Singh Rathore , Bhavana Tanwar , Surbhi Bhadviy , Tushar Jain
Authors: Tamer A. Al-zohairy , Khaled S. Salem
Authors: Swanti Satsangi , C. Patvardhan , P.K. Kalra
Authors: Hosam E. Refaat , Usama Badawi
Authors: Meryem Alkama , Mostafa Rachik