CFP last date
20 May 2024
Volume 118

Number 21

Authors: M. Khalid , Mariam Sultana , Fareeha Sami Khan
Authors: H. Srikanth Kamath , Rachit Arora , Vriti Agarwal
Authors: Asiya Abdus Salam , Ruba Mahmoud Al Salah
Authors: Megha Kimothi , Vivek Kumar Gupta , S.c.gupta
Authors: Maitrik K Shah , Ankitkumar M. Virparia , Kamal Sharma
Authors: Bhushan Thakare , Dipali Badhe , Rohini Salunke , Vanita Doke , Yogeshwari Raykar
Authors: Abhineet Saxena , Lalit Mohan Goyal , Mamta Mittal