CFP last date
20 May 2024
Volume 118

Number 14

Authors: Bhushan Thakare , Rohan Rawlani , Sahil Pathak , Dipali Salve , Ritesh Natekar
Authors: Prabhas Tiwari , Nishtha Madaan , Md.tabrez Nafis
Authors: S. S. Bavkar , J. S. Rangole , V. U. Deshmukh
Authors: Ajeya Anand , Akhil Raja K , Greeshma K , Jaseena K , Rahul R
Authors: Sujogya Mishra , Shakti Prasad Mohanty , Radhanath Hota , J. Chandrakanta Badajena