CFP last date
20 May 2024
Volume 118

Number 12

Authors: Mariem Mhiri , Karim Cheikhrouhou , Abdelaziz Samet
Authors: Chinmay Prakash Swami , Prasad Bhalchandra Tarte , Sagar Kisan Rakshe , Sumit Maroti Raut , Nuzhat Faiz Shaikh
Authors: Hisham Sarhan , Ahmed A. Hafez , A.safwat , A.a. Hegazy
Authors: Dao Nam Anh , Nguyen Huu Quynh
Authors: Bokefode Jayant D. , Ubale Swapnaja A. , Pingale Subhash V. , Karande Kailash J. , Apate Sulabha S.