CFP last date
22 April 2024
National Seminar on Recent Trends in Data Mining

Number 1

Authors: Priyanka B. Shivagunde, Anita R. Kulkarni
Authors: Vaishnavi S. Gunge, Pratibha S. Yalagi
Authors: Santosh C. Pawar, Ranjana S. Solapur