CFP last date
22 April 2024
National Conference on Recent Trends in Computing

Number 6

Authors: Prasanna M. Rathod, Vrundan R. Parode, R. R. Keole
Authors: Vipin N. Jadhao, Aditya N. Rajput, Amit A. Kale, Nilesh J. Uke
Authors: Z. G. Sheikh, V. M. Thakare, S. S. Sherekar
Authors: Bhagyashree Ambulkar, Vaishali Borkar
Authors: Sulbha V. Patil, Revati A. Parate