CFP last date
22 April 2024
National Conference on Recent Trends in Computing

Number 2

Authors: Kshirsagar A. P., Rathod M. N.
Authors: Noopur Malpathak, Shweta Shinde, Rupa George
Authors: V. S. Tondre, V. M. Thakare, R. V. Dharaskar, S. S. Sherekar
Authors: Sheetal B. Soneji, V. M. Thakhare, Swati S. Sherekar
Authors: S. V. Shirbhate, V. M. Thakare, S. S. Sherekar
Authors: Vandana Korde, Gite Hanumant R., C. Namrata Mahender
Authors: Basavaraj A Goudannavar, Ravindra S. Hegadi, Neelangouda Patil
Authors: Sobiya R. Khan, Smita M. Nirkhi, R. V. Dharaskar