CFP last date
22 April 2024
National Conference on Role of Engineers in Nation Building

Number 2

Authors: Satish Prabhu, Jay Kumar Bhuchhada, Amankumar Dabhi, Pratik Shetty
Authors: Agaskar Ankit, Joshi Shreyas, Annaldas Lalitkumar, Ajgaonkar Prachi
Authors: Aditya Phatak, Mayur Suthar, Pratik Virulkar, Niraj Yadav
Authors: Savita R Gaikwad, Priyedarshi Jetli, Devendra Bapat, Rajesh L Gaikwad
Authors: Sayali R. More, Ruchira J. Raut, Rasika K. Tandel, Snehal D. Yendhe