CFP last date
22 April 2024
National Conference on Knowledge, Innovation in Technology and Engineering (NCKITE 2015)

Number 3

Authors: Karthik D, Manjunath T N, Srinivas K
Authors: Kapil Kumar Nagwanshi, Praval Kumar Jha, Sipi Dubey
Authors: Manish H. Bhagwani, Rajiv V. Dharaskar, V. M. Thakare
Authors: Rohit R. Pawar, Minakshi S.bhandare, Chaitali D.koulage
Authors: Surendra Kumar Patel, Anil Kumar Sharma, Anurag Seetha