CFP last date
22 April 2024
National Conference on Advancements in Computer & Information Technology

Number 1

Authors: Swapnil B. Mulay, Dhanashree Kulkarni
Authors: Sudeshna Shinde, Payal Tatiya, Priyanka Vidhate, Priyanka Yadav, Kirti Deshpande
Authors: Ajinkya Indulkar, Javed Alam, Chinmay Raskar, Sohel Ravankole
Authors: Rupali Nehete, Y.b. Gurav
Authors: Jyoti J. Danawale, Sandeep Kadam