CFP last date
22 April 2024
National Conference on Advances in Computing

Number 7

Authors: Pramod B. Deshmukh, Yogesh B. Lokare, Ajay V. Katware, Pankaj A. Patil
Authors: Samruddhi S. Kulkarni, Hemprasad Y. Patil
Authors: Kaustubh Bhikan Ahirrao, Nitin N. Patil
Authors: Laxmikant Malphedwar, Seema V. Karale, Sagar A. Suvarnakar, Harshada Patil, Mitali Aher
Authors: Vinod Bharat, Sandeep Mali, Kishor Sawant, Nilesh Thombare