CFP last date
22 April 2024
International Symposium on Devices MEMS, Intelligent Systems & Communication

Number 9

Authors: Saurabh Sharma, T.Y.Ladakhi, A.P.Tiwary, Dr.B.B.Pradhan, R.Phipon
Authors: Saumendra Ku. Mohanty, Shubhendu Ku. Sarangi, Mihir N. Mohanty, Laxmi.P.Mishra
Authors: Barnali Dey, Awanish Kumar, Prashant Kumar, Sanjit Lal, Naveen Kumar, Bikash Sharma