CFP last date
22 April 2024
International Conference and Workshop on Emerging Trends in Technology 2014

Number 2

Authors: Vijaykumar P.yele, Bijith Marakarkandy
Authors: Zahir Aalam, Nilesh Yadav, Mohd. Samim Ansari, Avinash Singh
Authors: Dibyalekha Chaini, Priyanka Malgi, Snehal Lopes
Authors: Sunita Satyaram Yadav, Asha Durafe, Pratik Kanani