CFP last date
20 May 2024
International Conference and Workshop on Emerging Trends in Technology

Number 7

Authors: Jayavrinda Vrindavanam, Saravanan Chandran, Gautam K. Mahanti
Authors: Sangeeta Kurundkar, Sangeeta Joshi, L.M.Waghmare
Authors: Sangeeta Mishra, Sudhir Sawarkar
Authors: Sonia Behra, Premprakash Mourya, Kamlesh Chaudhary, Vikas Mishra
Authors: GitanjaliS.Korgaonkar, R.R.Sedamkar, KiranBhandari
Authors: Archana Patel, Surendra Verma, Roshani Patel
Authors: Rupa Sonagi, Shubhangi Chaudhary, A.J.Patil