CFP last date
20 May 2024
International Conference and Workshop on Emerging Trends in Technology

Number 6

Authors: Prasad Patil, Rinku Shah, Kajal Jewani
Authors: Mahesh M.Gadag, S. Ganesh Naik, Vinayak Miskin, Dundesh S. K
Authors: Madhuri S. Arade, P.C. Bhaskar, R.K.Kamat
Authors: B U Rindhe, S K Narayankhedkar, Sanjay Dudul
Authors: Jyothi Digge, Santosh .K.Narayankhedkar