CFP last date
22 April 2024
International Conference on Intuitive Systems and Solutions 2012

Number 1

Authors: Sunil Shirsat, Swapnil Sanap
Authors: P. S. Patheja, Akhilesh A. Waoo, Richa Garg
Authors: Vikas Yadav, Deepa Makhija, Shruti Savant, Nilesh Dodani, Dhananjay K. Theckedath
Authors: S. L. Pandharipande, Anish M. Shah, Ankit Singh, Sagar G. Ahire
Authors: Sunil Shirsat, Swapnil Sanap
Authors: Bhushan Kamble, Amey Priolkar, Ashitosh Kamble, S. O. Rajankar
Authors: Varsha Mali, Madhuri Rao, S. S. Mantha