CFP last date
22 April 2024
CAE Proceedings on International Conference on Communication Technology

Number 2

Authors: Amit A. Deshmukh, Sudesh Agrawal, A.a. Desai, S.a. Shaikh, K.a. Lele
Authors: Amit A. Deshmukh, Ami A. Desai, S.a. Shaikh, K.a. Lele, S. Agrawal
Authors: Amit A. Deshmukh, Aishwarya Mukundan, Bhakti V. Mamania, Gayatri Lakshmanan
Authors: Ankita Harmalkar, Shrutika Pradhan Vedashree, Rawalgaonkar Mrunal Rane, Mayur Sadawana, Rohit Srivastava
Authors: Amit A. Deshmukh, Shivali D. Kulkarni, Venkata A.p.c
Authors: Preeti R. Hargunani, Sulkashana A. Borsune, Aarti G. Ambekar
Authors: Revathi A.s, Dr. S.h. Karamchandani, Yukti Bandi, Deepshikha Hinger