CFP last date
22 April 2024
International Conference in Computational Intelligence

Number 8

Authors: Gaytri M Phade, B. K. Mishra, Prerna Jain
Authors: Gidiya Priyanka V., Ushir Kishori N, Mirza Shoeb A, Ikhankar Sagar D, Khivsara Bhavana A
Authors: Mukesh Kumar, Jain Akash, B.A.Khivsara, Magar Padmakar, Baphana Abliasaha
Authors: Shivarkar Sandip A., Muzumdar Ajit A., Dange Bapusaheb J.
Authors: KT Talele, S. T. Gandhe
Authors: Radhakrishna Naik, Vivek Kshirsagar, B S Sonawane