CFP last date
22 April 2024
International Conference in Computational Intelligence

Number 6

Authors: Lalit A. Patil, S M. Kamalapur, Dhananjay Kanade
Authors: Kavita Mahajan, M. R. Vargantwar, Sangita M. Rajput
Authors: Nitin N Lokhande, Navnath S Nehe, Pratap S Vikhe
Authors: S.Chakradhar goud, B.Anjaneya Prasad, D.Maheswar