CFP last date
22 April 2024
International Conference in Computational Intelligence

Number 3

Authors: Sangeeta Mishra, Sudhir Sawarkar
Authors: Bhagwati Prasad, Bani Singh, Kuldip Katiyar
Authors: Kavita V.Hulmukhe, S.S.Sane, Alpana A. Borse