CFP last date
22 April 2024
International Conference in Computational Intelligence

Number 2

Authors: T.Godhavari, N.R.Alamelu
Authors: J.H.Nirmal, Suparva Patnaik, Mukesh Zaveri
Authors: Amit R. Manakshe, Vijay S. Gulhane
Authors: Vandana Bagla, Anjana Gupta, Bhavna Sharma
Authors: Kamini Nalavade, B.B.Meshram