CFP last date
22 April 2024
International Conference on Communication Computing and Virtualization

Number 2

Authors: Kirti V.thakur, Omkar H.damodare, Ashok M. Sapkal
Authors: Kirti V.thakur, Pramod G. Ambhore, Ashok M. Sapkal
Authors: Dipendra Gurung, Udit Kr Chakraborty, Pratikshya Sharma
Authors: Manish M Potey, C. A. Dhote, Deepak Sharma
Authors: K. Hari Krishna, Y. Suresh Babu, Tapas Kumar
Authors: Anil Dada Warbhe, Rajiv V. Dharaskar, Vilas M. Thakare
Authors: Dnyaneshwar S. Mantri, Neeli Rashmi Prasad, Ramjee Prasad