CFP last date
22 April 2024
International Conference on Emerging Frontiers in Technology for Rural Area (EFITRA-2012)

Number 1

Authors: Shailesh K.watekar, S.p.mule
Authors: Nikhil.n.kant, V.n.bhonge, Niraj.n.kant
Authors: Aruna Tete, Pravin Kshirasagar, Milind Khanapurkar, A. P. Bagade
Authors: Veenavati Jagadishprasad Mishra, Manisha D. Khardenvis
Authors: Ambarish A. Salodkar, M.m.khanapurkar
Authors: Pranay S. Shete, Rohit G. Kanojiya, Nirajkumar S. Maurya