CFP last date
22 April 2024
National Conference on Advances in Computing, Communication and Networking

Number 4

Authors: Saurabh Kul, Amey Mundle, Vaibhav Jivrak, Vidya Dhamdhere
Authors: Neha V. Deshmukh, A. V. Deorankar
Authors: Puja Mahajan, Prajakta Nimbalkar, Pratiksha Pawar
Authors: Sheena Bhan, Anjali Mhaske, Priyanka More, Monika Jaiswal, Sindhu M. R.