CFP last date
22 April 2024
National Conference on Advances in Computing, Communication and Networking

Number 1

Authors: Pankaj Karpe, Vijay Bhor, Chetana Agarwal
Authors: Veeresh Patil, Arun Biradar
Authors: Ankita Gorde, Neha Gandhi, Richa Mishra, Rupesh Pathak, B. Padmavathi
Authors: Ambarish Raje, Aashish Singh, Shubham Hatwar, Tushar Wadhonkar, Simran Khiani
Authors: Taramati Taji, Sayali Kedari, Soundarya Gajjam, Snehal Bhadvankar, Sonali Sakhare
Authors: Pavan Kumar Kulluru, Taslim Shaikh, Shreepad Bidwai, Aditya Mannarwar, Kapil Shamlani